Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

 

för Fagersta Orienteringsklubb med hemort i Fagersta kommun bildad den 22 maj 1942 som Västanfors-Fagersta orienterare. Föreningen skall bedriva följande idrotter:

Orientering och Skidorientering

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att:

Främja ungdom till idrottslig verksamhet samt att ta till vara äldres idrottsintresse som utvecklar orienteringsintresse för alla medlemmar.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri och dopingfri idrott.

 

§ 1 Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 2 Utträde

 

Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§ 3 Medlemsavgifter

 

Medlem erlägger en årsavgift som beslutas av årsmötet.

 

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem

·                                        har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

·                                        har rätt till information om föreningens angelägenheter

·                                        skall följa föreningens stadgar och beslut

·                                        har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

·                                        skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen

·                                        har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet.

 

 

 

 

§ 5 Styrelsen

 

Fagersta OK:s angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av ordförande och 4 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

§ 6 Styrelsens åligganden

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren

 

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras
 • Se till att fattade beslut har verkställts
 • Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

 

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer mfl
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

§ 7 Möten

 

Föreningen håller följande möten:

ordinarie årsmöte i december månad

ordinarie klubbmöten 2 gånger årligen

extra möten, när så erfordras

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdas senast 14 dagar före mötet.

 

§ 8 Rösträtt

 

Rösträtt tillkommer

Medlem, som betalat förfallna medlemsavgifter och som under året fyller lägst 10 år

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

§ 9 Beslutförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

 

§ 10 Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av protokolljusterare och rösträknare

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Val av:

a)      föreningsordförande för en tid av 1 år

b)      2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c)      2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

d)     Kommittéer

e)      2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.

f)       Valberedning

 

Fastställande av medlemsavgift

Övriga frågor

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  le­damöter har begärt det. 

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

 

§ 12 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

TVIST

§ 14 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

 

Uppdaterad: 05 MAJ 2009 22:55 Skribent: Stefan Blomgren

Använd bilden ovan (svenska spel) när ni spelar så tjänar klubben lite pengar

 

FOK-aktiviteter 2022

 

Juniorer

Våra duktiga Ungdomar!
Vill ni vara med kontakta oss !

 

Postadress:
Fagersta OK - Orientering
Johan Hage, Knapervägen 1
73740 Fagersta

Kontakt:
Tel: +46706940524
E-post: johan.hage1@outlook....

Se all info